Please fill your real/active use e-mail for your benifit.
   Free Email Domain Name :
 
   
 
   
 
 
ประเภทสมาชิก  1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์  2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณสมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 3) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาอื่น
 4) นิสิตสมาชิก ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีประยุกต์หรือสาขาอื่น
 5) สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือองค์การในรูปของสมาคม ชมรม มูลนิธิ ที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม ซึ่งได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตาม ระเบียบของสมาคม และสมาคมได้รับไว้เป็นสมาชิก
 6) สมาชิกทั่วไป ได้แก่ บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือสถาบันอื่นที่มีความสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมีในต่างประเทศ
  
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก  1.สิทธิในการรับข่าวสารในแวดวงวิศวกรรมเคมีฯ
 2.สิทธิในการขอรับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมเคมีฯ
 3.สิทธิในการประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น web site
 4.ส่วนลดในการประชุมสัมมนาที่สมาคมฯจัดขึ้น
ส่วนลดในการร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ
 5.ส่วนลดในการลงโฆษณาในเวปไซด์สมาคมฯ
    สงวนสิทธิ์ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ
                      โดยสิทธิสมาชิกทั่วไปจะน้อยกว่าสมาชิกสามัญ
    
ชำระเงิน  ชำระค่าสมาชิก
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-54928-6
หลังจากชำระค่าสมาชิกแล้วให้ แนบหลักฐาน ก่อน submit
 
 
   การศึกษา [Education(s)]
1.
2.
3.
4.
 
           Please use file type, in .jpg, .png or .pdf format only. Not over 10 MB.
    
 
  Terms and Conditions   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทั้งหมดและยินยอมให้ทางสมาคมตรวจสอบได้
   *การเป็นสมาชิกต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ถ้าผู้สมัครรายใดไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ ทางสมาคมจะ ไม่ มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
 
  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)      อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
  (๑) ระบบให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก
  (๒) ระบบจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมตาม "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ"
  (๓) ระบบให้คำมั่นที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใดๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
    ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการเข้าใช้บริการสมาชิกบุคคลธรรมดาตามที่ทางสมาคมฯกำหนดข้างต้นนั้น