รางวัลด้าน Chemical Engineering Education

      รายนามของผู้ได้รับรางวัล Chemical Engineering Education ซึ่งมอบให้แก่อาจารย์และบุคคลากรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและความทุ่มเทในการสอนและหรือการอบรมบ่มเพาะ โดยมีนวัตกรรมโดดเด่นทางการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์

ปี พ.ศ.2566

รางวัล Award for Excellence in Chemical Engineering Education

รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ตลอดระยะเวลา 22 ปี รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล มีความทุ่มเทในการสอนและเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี มีการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning เช่น ใช้เทคนิค flipped classroom และ tutorial class เป็นต้น โดย รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล ได้รับคะแนนการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิตในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 95 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการเรียนการสอน รางวัลวีดิทัศน์ดีในการประกวดวีดิทัศน์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลตำราดีในการประกวดเรียบเรียงตำราทางด้านวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัล Award for Rising Star in Chemical Engineering Education

ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                            ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระเป็นผู้ที่ใช้หลักการ Continuous Quality Improvement (CQI) กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังทุ่มเทและลงมือปฏิบัติด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ Outcomebased education จนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์  และเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัย และใช้งานวิจัยในการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ผศ.ดร.วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         ผศ.ดร.วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ใช้เทคนิคการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้กรณีตัวอย่าง การวิเคราะห์เหตุการณ์สมมุติ การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกทั้งยังฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในชั้นเรียนในวิชาเคมีอินทรีย์ และสร้างความเชื่อมโยงกับวิศวกรรมเคมีผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ 

ปี พ.ศ.2565

รางวัล Award for Excellence in Chemical Engineering Education

ผศ.ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผศ.ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคมีที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ที่นอกเหนือจากในตำราแก่นิสิต มีเอกลักษณ์ในการกระตุ้นให้นิสิตติดตามบทเรียนเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังทุ่มเทในการประเมินการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตและป้อนกลับแก่นิสิตให้นิสิตสามารถปรับตัวได้ในระหว่างการเรียน นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้โดยง่าย

รางวัล Award for Rising Star in Chemical Engineering Education

รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ทุ่มเทและตั้งใจในการสอน โดยผลิตนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น วิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาบนระบบออนไลน์ทั้งในรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ขึ้นเองภายในภาควิชา การให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำกรณีศึกษาหรือโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้จัดการเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการ SMEs

ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ด้วยความทุ่มเทและเสียสละอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education จนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัย

ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง เป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทในการประยุกต์ใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ และพัฒนาเนื้อหาการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา ทั้งด้านสื่อการสอน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร และการตอบข้อซักถามของนักศึกษา

ปี พ.ศ.2564

รางวัล Award for Excellence in Chemical Engineering Education

อ.ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุนา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     อ .ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุนา เป็นผู้อุทิศตนให้กับการเรียนการสอน ด้วยเทคนิคการสอนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันได้แก่ การสอนที่เต็มไปด้วยการถ่ายทอดความรู้ที่มาจากประสบการณ์การทำงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ชัด อีกทั้งยังพัฒนาโจทย์จากโครงการจากอุตสาหกรรม ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาจริง ภายใต้การควบคุมดูแลการวางกรอบความคิดให้นิสิตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจากแบบดั้งเดิมสู่แบบ Outcome-based education และมีส่วนสำคัญในการยกระดับการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงเข้ากับการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม และเป็นที่ประจักษ์ในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้ ปฏิบัติตนตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ และเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นหลัก โดยติดตามนิสิตในระดับรายบุคคล มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนั้นยังรับความคิดเห็นของนิสิตมาวิเคราะห์และปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

รางวัล Award for Rising Star in Chemical Engineering Education

ผศ.ดร.ปารวี วาศน์อำนวย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผศ.ดร.ปารวี วาศน์อำนวย เป็นอาจารย์ที่เอาใจใส่ต่อนิสิต มีความตั้งใจและมีเทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตเข้าใจในบทเรียน ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์หรือกระบวนการผลิตจริง เป็นผู้ที่เห็นผลประโยชน์ของนิสิตเหนือสิ่งอื่นใด โดยทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนทั้งการบรรยาย สื่อการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างเสริมการเรียนรู้ของนิสิต อีกทั้งยังเป็นผู้ที่หมั่นอบรมสั่งสอนนิสิตให้มีคุณธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ

ผศ.ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผศ.ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร เป็นอาจารย์ที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ใส่ใจต่อการเรียนรู้ของนิสิต และมุ่งมั่นที่จะให้นิสิตเกิดความเข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ มีการจัดเตรียมสื่อการสอนเพื่อการเรียนการสอนแบบ Blended learning ได้อย่างเหมาะสม ทำให้นิสิตติดตามบทเรียนได้โดยไม่ติดขัด อีกทั้งยังพัฒนาการสอนให้นิสิตมีส่วนร่วมในชั้นเรียน