บุคลากรสายวิชาการ

ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ (ปี พ.ศ.2566)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ (ปี พ.ศ.2565)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม (ปี พ.ศ.2564)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

บุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ปี พ.ศ.2566)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

คุณชลณัฐ ญาณารณพ (ปี พ.ศ.2565)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ปี พ.ศ.2564)
สถาบันวิทยสิริเมธี

รายละเอียด