Hall of Fame

                     ศ.ดร. อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 2 วาระ พ.ศ. 2556-2560 ท่านเป็นผู้มีคุณูปการอันสำคัญต่อสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย มีผลงานและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการเคารพยกย่องจากบุคลากรทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งตลอดมา

                 ในด้านวิชาการ ศ.ดร. อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ เป็นบุคคลสำคัญผู้พัฒนาการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมี โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ

        •    มีผลงานตีพิมพ์ด้านวิศวกรรมเคมีในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมากกว่า 52 เรื่อง และเป็นผู้เขียน 3 Chapters ใน Textbooks 3 เล่ม

        •    เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยและการทำงานด้านสารเคมีให้กับสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทต่างๆ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และหน่วยงานฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ

    เป็นผู้แทนสภาวิศวกรในคณะทำงานการศึกษาและร่างกฎหมายต่างๆ เช่น ความปลอดภัยกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน และภาชนะรับแรงดัน และมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับถังปฏิกิริยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

    เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

                 ในด้านการบริการวิชาชีพและการบริหาร ท่านได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรต่างๆ เช่น

    ปฏิบัติงานในสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์อย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นนายกสมาคม 2 วาระ

    ปฏิบัติงานให้แก่สภาวิศวกรในหลายตำแหน่ง เช่น กรรมการสภาวิศวกร รองเลขาธิการสภาวิศวกร กรรมการจรรยาบรรณ ฯลฯ

    ปฏิบัติงานให้แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในหลายตำแหน่ง เช่น ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี คณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยเนื่องจากการทำงาน ฯลฯ

    ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลายวาระ

    ปฏิบัติงานให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการจัดการโครงการทุนเป็นระยะเวลายาวนาน 

                    ซึ่งผลงานของ ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ มีส่วนสำคัญทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทางด้านวิชาการ ระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นบุคลากรต้นแบบในฐานะของอาจารย์ นักวิชาการ วิศวกรเคมี ที่ทุ่มเท พัฒนา ยกระดับงานด้านวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี และเป็นผู้สนับสนุนให้อาจารย์ วิศวกรเคมี และนิสิตนักศึกษารุ่นหลังสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

      ด้วยเหตุแห่งเกียรติคุณดีเด่นที่ ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ได้สร้างให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมของวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและประเทศชาติ ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลด้าน Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering สำหรับบุคลากรในสายวิชาการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สืบไป