The Thai Institute of Chemical Engineering
And Applied Chemistry

History

          ได้มีการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทยครั้งแรก และรายได้จากการจัดประชุม ได้ถูกนำมาใช้เป็นทุนในการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมี คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต (ผอ.สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) เป็นผู้นำในการก่อต้องสมาคมฯ อย่างไม่เป็นทางการ ต่อมาในปี 2537 ระหว่างการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 4 ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้รับใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก และดำรงตำแหน่งจนถึงปี 2542 ในช่วงที่ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2545 คณะกรรมการบริหารและสมาชิก มีความเห็นว่า นายกสมาคมฯ ควรเลือกตั้งจากบุคลากรของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม สลับวาระกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2551 คุณชลณัฐ ญาณารณพ (กจญ. บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด) ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นท่านแรก จนปัจจุบัน ปี 2564 สมาคมฯ ได้มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มาแล้วจำนวน 9 ท่าน

Our Mission

หารายได้ให้กับสมาคมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ / สร้างเครือข่ายของวิศวกรเคมีและเผยแพร่กิจกรรมให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จัก / สนับสนุนงานทางด้านวิขาการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ / เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีให้กับวิศวกรและสังคม /สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ประสานงานให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) / สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ / สร้างความเชื่อถือและมีส่วนร่วมในการชี้นำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีในประเทศ

TIChE Vision

To be Leading ASEAN Chem. Eng. Instutute
By being the Center of Networking of Chemical Engineers among Academic, Industry & Government both National Level & International Level

Objective

Organization

Image
We are TIChE

บทบาทของสมาคม

 • บทบาทสมาคมต่อนักเรียน
  1. สร้างโอกาสให้ นักเรียนได้รู้จักเนื้องาน, ขอบข่ายความรู้ของวิศวกรรมเคมี
  2. สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพวิศวกรรมเคมี
 • บทบาทสมาคมต่อนักศึกษา
  1. ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรและทักษะได้เป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม
  2. ส่งเสริมให้ทำงานวิจัย หรือโครงการที่เหมาะสมกับทิศทางการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต
 • บทบาทสมาคมต่อวิศวกรเรียนต่อ/วิศวกร/นักวิจัย/นักบริหาร
  1. สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
  2. เอื้อให้เกิดเครือข่ายของวิศวกรเคมี
  3. เป็นศูนย์กลางของวิศวกรเคมี ที่อยู่ในภาครัฐ, ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ได้มีโอกาสร่วมมือกัน
Image

Advisory

2539 – 2542          ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 – 2545          ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2546 – 2548          ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 – 2551         คุณชลณัฐ ญาณารณพ บ.เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
2552 – 2553         รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดไทย วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554 – 2555         คุณสมหมาย ศิริเลิศสมบัติ บ.สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด
2556 – 2559         รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
2560 – 2561         ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ บ.เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
2562 – 2563         ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร นายกสมาคม
2564 – ปัจจุบัน     คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร บ.เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด

คณะกรรมการบริหารสมาคม
วาระ 2566-2567

คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร
นายกสมาคม

คุณพรรคพงษ์ วังรัตนโสภณ
อุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม

ศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร
เหรัญญิก