TIChE National Chemical Student Design Competition 2022 - 2023

"Next Generation od Ethane Recovery Unit"

    เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดงาน TIChE Nation Chemical Engineering Student Design Competition 2022 – 2023 ในหัวข้อ “Next Generation of Ethane Recovery Unit” โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการประกวดได้จากเอกสารแนบ และส่งเอกสารเพื่อติดต่อกลับมาที่คณะกรรมการจัดงาน TIChE Design Competition Year 2022 – 2023 ได้ที่ E-mail: tichedesignproject2023@gmail.com 

          ผู้สนใจส่งผลงานประกวดได้ไม่เกินวันที่ May 27, 2022

เอกสารรายละเอียดโครงการ

สื่อโครงการประกวด