ด้วยเหตุแห่งเกียรติคุณอันโดดเด่นที่ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมของวิชาชีพ, อุตสาหกรรม, สังคม และประเทศชาติ ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลประเภท Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering สำหรับบุคคลนอกสายวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สืบไป