Hall of Fame

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ปัจจุบันเป็นข้าราชบำนาญ และอาจารย์พิเศษแบบไม่ขอรับเงินเดือน สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเป็นผู้มีคุณูปการอันสำคัญต่อสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย มีผลงานและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการเคารพยกย่องจากบุคลากรทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เป็นอย่างยิ่งตลอดมา

     ในด้านวิชาการ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ เป็นผู้บุกเบิกงานการเรียนการสอนและงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีสะอาด การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจหมุนเวียน ของประเทศ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและก่อตั้งเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางวิชาการหลายอย่างของประเทศ อาทิ

  • เครือข่ายการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสะอาด ตั้งแต่ปี 2539
  • เครือข่ายการประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศ ตั้งแต่ปี 2544
  • ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 และ ฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2552
  • แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ พ.ศ. 2560-2580
  • และ เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561

     ท่านได้สร้างผลงานวิชาการเผยแพร่กว่า 200 เรื่อง และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก ผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ จนได้รับรางวัลยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น PTIT Fellow Award จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการและการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน เป็นต้น

     ในด้านการบริหารและวิชาชีพ ท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นที่ปรึกษากรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

     ซึ่งผลงานของ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นบุคลากรต้นแบบของอาจารย์นักวิชาการที่ทุ่มเท พัฒนา ยกระดับงานด้านวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี และเป็นผู้สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นหลัง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

     ด้วยเหตุแห่งเกียรติคุณดีเด่นที่ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมของวิชาชีพ และประเทศชาติ ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลประเภท Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering สำหรับบุคคลในสายวิชาการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สืบไป