TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Awards
ประจำปี พ.ศ. 2566

      ด้วยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่นในวิชาชีพวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ จึงจัดให้มีการให้รางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดของรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

รางวัลประเภทต่าง ๆ

1. รางวัลด้าน Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

     เป็นรางวัลที่ให้กับผลงานนวัตกรรมทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ที่มีความโดดเด่น มีความประจักษ์ในรูปธรรมของผลงาน ได้พัฒนาผลงานจนได้ผลสำเร็จ และมีศักยภาพในการต่อยอดผลงาน โดยผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ในวงกว้างมาก่อน รางวัลด้าน Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement นี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
      • Gold award 1 รางวัล
      • Silver award 1 รางวัล
      • Bronze award 1 รางวัล
     อนึ่ง สามารถส่งผลงานที่เคยได้รับการพิจารณารางวัลนี้ในอดีตแต่ยังไม่ได้รับรางวัลเข้ามารับการพิจารณาได้อีก หากมีการปรับปรุงผลงานจากอดีตอย่างมีนัยสำคัญ

2. รางวัลด้าน Chemical Engineering Education

     เป็นรางวัลด้านการสอนการอบรมบ่มเพาะในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์สำหรับอาจารย์และบุคคลากรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผู้เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถและความทุ่มเทในการสอนและหรือการอบรมบ่มเพาะนิสิตนักศึกษา หรือมีนวัตกรรมโดดเด่นทางการสอนในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
       • Excellence in Chemical Engineering Education ที่ไม่กำหนดอายุ
       • Rising Star in Chemical Engineering Education สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 40 ปี

3. รางวัลด้าน Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering

     รางวัลนี้เป็นรางวัลระดับสูงสุดที่จัดตั้งและมอบให้โดยสมาคมฯ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่สร้างผลงานเชิงบวกที่โดดเด่นต่อวิชาชีพวิศวกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์ สังคมวิศวกรรมเคมี และ/หรืออุตสาหกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์ โดยพิจารณาถึง life-time หรือ long-time contributions แก่วงการวิชาชีพวิศวกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์  รางวัลนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ 1 รางวัล และรางวัลสำหรับบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ 1 รางวัล

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมควรได้รับรางวัล

 • 1. บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ
 • 2. บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมีสัญชาติไทย หรือเคยสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมีหรือเคมีประยุกต์จากสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • 3. บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องไม่เป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตัดสินหรือสรรหาผู้รับรางวัลในแต่ละประเภท ในปีที่ได้รับการเสนอชื่อ
 • 4. บุคคลผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลควรจะไม่เคยได้รับรางวัลประเภทเดียวกันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมาก่อน
 • 5. ผู้ถึงแก่กรรมแล้วจะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา ยกเว้นในกรณีผู้นั้นได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ได้มีการเสนอชื่อมายังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตัดสินหรือสรรหา แล้ว
 • 6. ในกรณีของกลุ่มบุคคล สมาชิกของกลุ่มทุกคนจะต้องเป็นไปตามสมบัติข้อ 3 – 5 และจะต้องมีสมาชิกของกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ด้วย

การเสนอชื่อและการพิจารณา

  • 1. รางวัลด้าน Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering และรางวัลด้าน Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

       ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลทั้งสองประเภทนี้ ได้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลดังต่อไปนี้

  •      1. หน่วยงานหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเชิญชวนจากสมาคมฯ
  •      2. สมาชิกสามัญหรือสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ ที่ไม่ขาดสมาชิกภาพ เป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล โดยในกรณีแรกจะต้องมีสมาชิกสามัญที่ไม่ขาดสมาชิกภาพ ร่วมรับรองอีกอย่างน้อย 2 คน

       ทั้งนี้การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลจะต้องใช้แบบเสนอชื่อของรางวัล ประเภท Exceptional Contributions to Chemical Engineering (ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ) และรางวัลประเภท Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievements (ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ) โดยจัดส่งแบบเสนอชื่อที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มายังสมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] โดยระบุหัวข้อ (Subject) ของอีเมลว่า “การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล TIChE award” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น.

       คณะอนุกรรมการที่พิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะพิจารณากลั่นกรองคัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัล ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการ TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ของสมาคมฯ ให้พิจารณาเห็นชอบ แล้วจึงเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  • 2. รางวัลด้าน Chemical Engineering Education

         สำหรับรางวัลด้าน Chemical Engineering Education นี้ ให้แต่ละหน่วยงาน/ภาควิชาที่เป็นสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ ที่มีสถานภาพสมาชิกสมบูรณ์ เป็นผู้ช่วยกลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน/ภาควิชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรางวัลนี้ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยจะต้องระบุว่าเป็นการเสนอชื่อสำหรับรางวัล Excellence in Chemical Engineering Education หรือรางวัล Rising Star in Chemical Engineering Education เพียงรางวัลเดียว  จากนั้น คณะกรรมการประเภท Chemical Engineering Education และคณะกรรมการ TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ของสมาคมฯ จะพิจารณาตัดสินรับรองผลก่อน แล้วจึงเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด อนึ่ง หน่วยงาน/ภาควิชาสามารถเสนอผู้ที่เคยได้รับรางวัล Rising Star in Chemical Engineering Education ในอดีตเพื่อรับรางวัล Excellence in Chemical Engineering Education เพิ่มได้ หากหน่วยงาน/ภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนจากในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ อนึ่ง สมาคมฯ มีนโยบายที่จะเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลมาร่วมกิจกรรมเพื่อแบ่งปัน เผยแพร่และส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ในสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ในภายหลัง

         ทั้งนี้การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลจะต้องใช้แบบเสนอชื่อของรางวัล ประเภท Chemical Engineering Education (ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ) โดยจัดส่งแบบเสนอชื่อที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมายังสมาคมฯ ทางอีเมล [email protected] โดยระบุหัวข้อ (Subject) ของอีเมลว่า “การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล TIChE award” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.

  •  

รางวัลทุกประเภท

  •      ผู้ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในแต่ละประเภทรางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติพร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณรายบุคคล ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทรางวัล โดยจะมีพิธีมอบรางวัลฯ ในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ  อนึ่ง ในกรณีที่กลุ่มบุคคลได้รับรางวัล จะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม แต่มอบโล่เกียรติยศให้เฉพาะผู้แทนของกลุ่มท่านเดียวเท่านั้น

กำหนดเวลา

   • 1. เปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ทางอีเมล จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น.
   • 2. การพิจารณาคัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award มีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
   • 3. พิธีมอบรางวัล TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award จะจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2566