Membership Benefits

สิทธิประโยชน์

สมาชิกสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกวิสามัญ

นิสิตสมาชิก

นิติสมาชิก

สมาชิกทั่วไป

1. มีสิทธิในการรับข่าวสารในแวดวงวิชาชีพวิศวกรรมเคมี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Facebook หรือ Website

2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินของสมาคมต่อคณะกรรมการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line Facebook หรือ Website

3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางสมาคมได้จัดให้มีขึ้น

* = ส่วนลดค่าลงทะเบียน น้อยกว่า สมาชิกประเภทอื่น 80% สำหรับค่าอบรมสัมมนา

4. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

5. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

6. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางสมาคมได้จัดให้มีขึ้น

7. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

8. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

9. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

ค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกสามัญ

รายปี 500 บาท , ราย 5 ปี 2,000 บาท

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่เสียค่าสมาชิก

สมาชิกวิสามัญ

รายปี 500 บาท ,ราย 5 ปี 2,000 บาท

นิสิตสมาชิก

ไม่เสียค่าสมาชิก

สมาชิกนิติบุคคล

รายปี 1,000 บาท

สมาชิกทั่วไป

ไม่เสียค่าสมาชิก
We are TIChE

Membership Role

    • มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
    • มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
    • มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
    • มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
    • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
Image
Image
Image