Hall of Fame

คุณชลณัฐ ญาณารณพ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

      คุณชลณัฐ ญาณารณพ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ และเป็นที่รู้จักดีในวงการธุรกิจปิโตรเคมีของประเทศไทย คุณชลณัฐเริ่มทำงานกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยเป็นวิศวกรเคมีรุ่นแรก ๆ ที่บริษัทมอบหมายให้เป็นทีมบุกเบิกธุรกิจปิโตรเคมีของ SCG ในโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 1 โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งต่อมาได้เจริญเติบโตและขยายสู่โครงการปิโตรเคมีระยะที่ 2 จนปัจจุบัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

     คุณชลณัฐเริ่มทำงานเป็นวิศวกรโครงการจนถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ SCG อาทิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด รองผู้จัดการใหญ่ SCG ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอาเซียน กระชับความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับชั้นนำของโลกได้แก่ บริษัท Dow Chemical บริษัท Mitsubishi Chemical และบริษัท Mitsui Chemicals เพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น สามารถพัฒนาและผลิตสารเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตโพลิเอททิลีนออกใช้เองได้ตั้งแต่ปี 2538 ออกสินค้าใหม่สู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ใช้กลยุทธ์การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน

     มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร ยกระดับการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารคุณภาพโดยได้รับรางวัลระดับโลก Deming Prize ในปี 2547 มุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับโลกที่ยั่งยืนโดยลดการสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น ผลักดัน Circular Economy ให้เป็นวาระสาธารณะตั้งแต่ปี 2560 สนับสนุนการอยู่ร่วมกับชุมนุมอย่างเกื้อกูลโดยผลักดันการก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชนสำเร็จในปี 2554 และนำร่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของชุมชนมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงผ่านโครงการวิสาหกิจชุมชน โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการบ้านปลา ฯลฯ

     ด้วยเหตุแห่งเกียรติคุณดีเด่นที่ คุณชลณัฐ ญาณารณพ ได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมของวิชาชีพ, อุตสาหกรรม, สังคม และประเทศชาติ ทางสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลประเภท Exceptional Contributions to the Field of Chemical Engineering สำหรับบุคคลนอกสายวิชาการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สืบไป