รางวัลด้าน Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

     ผลงานที่ได้รับรางวัล Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement ซึ่งเป็นนวัตกรรมโดดเด่นทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์อันเป็นที่ประจักษ์ในวงการอุตสาหกรรมและหรือสังคมในวงกว้าง

ปี พ.ศ.2565

รางวัล TIChE Gold Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

รางวัล TIChE Silver Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

รางวัล TIChE Bronze Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

ผลงาน เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง
โดย ผศ.ดร.เมธี สายศรีหยุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ผลงานเครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงเป็นผลงานประดิษฐ์เครื่องสกัดสำหรับสกัดสารสำคัญจากวัสดุทางการเกษตร เครื่องสกัดทำงานที่ความดันสูง ทำให้การสกัดด้วยตัวสกัดที่มีอุณหภูมิสูงได้ จึงทำให้การสกัดทำได้ภายในเวลาที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการสกัดอื่นๆ และลดปริมาณตัวทำละลายที่ต้องใช้ ในการสกัด
    เครื่องสกัดได้รับการออกแบบ สร้าง และพัฒนาโดยผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่ขนาดเซลล์สกัดขนาด 400 มิลลิลิตร และ ขยายขนาดขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงขนาด 12 ลิตร

     เครื่องสกัดของ ผศ.ดร.เมธี ได้ถูกใช้งานสำหรับงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครื่องสกัดให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้ผู้วิจัยกำลังพัฒนาต่อยอดเครื่องสกัดให้ใช้งานได้ทั้งสำหรับตัวทำละลายเอทานอล และ คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งทำให้สกัดสารสำคัญได้ทั้งที่มีขั้วและไม่มีขั้ว เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงนี้มีศักยภาพในการขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมสกัดสารสำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าจากวัสดุทางการเกษตรไทยได้

ปี พ.ศ.2564

รางวัล TIChE Gold Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

ผลงาน CUre Air sure mask 
โดยทีมสร้างนวัตกรรม PPE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผลงาน Cure Air sure mask เป็นผลงานนวัตกรรมการพัฒนาหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง ตัวหน้ากากผลิตจากพลาสติกซึ่งมีการออกแบบให้เหมาะสมกับโครงหน้า ทำให้สวมใส่สบายหายใจสะดวก สามารถทำความสะอาดตัวหน้ากากเพื่อใช้งานต่อเนื่องได้โดยเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อหมดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะติดเชื้อ  ผลงานดังกล่าวถูกพัฒนาสำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งคณาจารย์นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ในการผสมผสานองค์ความรู้จากศาสตร์หลายแขนง

อาทิเช่น เทคโนโลยีการกรองประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีด้านพอลิเมอร์และพลาสติก รวมทั้งศาสตร์ในการออกแบบและทักษะประสบการณ์ในการขึ้นรูปชิ้นงานจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่งในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทีมสร้างนวัตกรรม PPE นี้ ได้มีการผลิตผลงานดังกล่าวเพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขกว่าหลายหมื่นชิ้น ทั้งนี้ปัจจุบันผลงานดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการด้านการรับรองความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเตรียมพัฒนาต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

รางวัล TIChE Silver Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

ผลงาน Bio-based shape memory polymers from Polybenzoxazine alloys โดย ศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ผลงาน Bio-based shape memory polymers from Polybenzoxazine เป็นผลงานนวัตกรรมทางด้านพอลิเมอร์จำรูปร่างจากพอลิเมอร์ตระกูลเบนซอกซาซีนอัลลอย ซึ่งพัฒนาจากองค์ความรู้ด้านพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมพอสิท  ซึ่ง ศ.ดร.ศราวุธ ได้คิดค้นและทำการศึกษาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลงานให้มีคุณสมบัติการใช้งานที่กว้างขึ้นหรือประยุกต์ใช้ในงานเชิงวิศวกรรมขั้นสูง

สำหรับผลงานชิ้นนี้ ศ.ดร.ศราวุธ ได้ทำการยกระดับผลงานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยการนำวัสดุทางธรรมชาติ เช่น น้ำมันจากพืชชนิดต่างๆมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิเมอร์จำรูปร่างแทนสารตั้งต้นจากน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งมีการวางเป้าหมายนำพอลิมเมอร์ฐานชีวภาพจำรูปร่างดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายแง่มุม ทั้งประโยชน์ทางด้านวิชาการซึ่งถือเป็นการขยายองค์ความรู้และสร้างเทคโนโลยีใหม่ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นผลงานของประเทศ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุทางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบน้ำมันปิโตรเลียมจากต่างประเทศ อีกทั้งประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดมลพิษจากการใช้วัสดุทางธรรมชาติทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม

รางวัล TIChE Bronze Award for Chemical Engineering Innovation & Outstanding Achievement

ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา